1. Bokningsvillkor

1.1 Bokningsvillkor

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 10 dagar.


1.2 Avbokningsvillkor
  • Avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras med 100% av kursavgift oavsett orsak. Detta innefattar även utebliven närvaro på en eller flera utbildningsdagar.
  • Deltagare kan överlåta plats till annan kollega på samma företag efter samråd med Företagsakademin.
  • Vid om- eller avbokning ska [email protected] alltid kontaktas.
 

2. Personuppgifter

2.1.1 Personuppgiftshantering

Företagsakademin FA AB bedriver förmedling av kompetensutveckling för företag och organisationer och i vår verksamhet behandlar vi ibland personuppgifter. Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår behandling sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR)*. Du hittar här information om vilka uppgifter vi samlar in, och varför, samt får information om dina rättigheter i sammanhanget. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på [email protected].

*Observera att vår personuppgiftshantering kopplad till ESF-projekt ser annorlunda ut och beskrivs i en separat policy du tar del av i samband med anmälan till de specifika projekten.


2.1.2 Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vår personuppgiftbehandling går främst ut på hantering av namn- och kontaktuppgifter i samband med bokning av utbildningar, men även vid registrering till vårt nyhetsbrev eller kontakt via vårt formulär på webben. Vi beskriver nedan vilka personuppgifter som omfattas av vår personuppgiftsbehandling samt ändamål och rättslig grund för denna, samt varaktigheten av behandlingen.


2.2 Kundkontakt i samband med bokning av utbildning

2.2.1 Vilken personuppgiftsbehandling utför vi?

I samband med bokning av utbildning eller konsulttjänster samlar vi in personuppgifter i form av kontaktuppgifter. Uppgifterna består av namn, e-post, telefon, företag och faktureringsadress. Vi samlar in uppgifterna för att kunna kontakta dig både före och efter aktuell utbildning/konsulttjänst. Du som kund läggs även till i vårt register för nyhetsbrev i syfte att informera dig om information som vi ser kan vara av vikt för dig.


2.2.2 Vilken/vilka rättsliga grunder stöder vi behandlingen på?

De uppgifter som behandlas i samband med bokning av utbildning eller konsulttjänster behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan dig som kund och beställare av våra tjänster och av oss som tillhandahållare av den aktuella tjänsten. Vår behandling av dessa personuppgifter är nödvändiga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet vi därigenom ingår. Efter aktuell utbildning/konsulttjänsts genomförande sparar vi uppgifterna så länge en dialog förs, därefter i 12 månader med stöd av en intresseavvägning, då vi anser att vårt intresse av att lagra dina uppgifter för att kunna kontakta dig med information och marknadsföring väger tyngre än ditt intresse för skydd av din personliga integritet.


2.2.3 Vilka är mottagare av personuppgifterna?

Företagsakademin är en länk mellan kund och utbildningsanordnaren. För att utbildningsanordnaren i sin tur ska kunna slutföra sitt uppdrag till dig som kund delar Företagsakademin kundens Namn och E-postadress. Utbildningsanordnaren får ej använda dina personuppgifter i annat syfte än det som ingår får din bokade utbildning.


2.2.4 Lagringstider

Kontaktuppgifter som samlas in i samband med bokning av utbildning eller konsulttjänster lagras fram till och med tidpunkten för tillhandahållandet av aktuell tjänst samt så länge en dialog förs, därefter i 12 månader.

2.3 Kunduppgifter för nyhetsbrev eller kontaktformulär via webben

2.3.1 Vilken personuppgiftsbehandling utför vi?

I samband med att du som kund registrerar dig till våra nyhetsbrev eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär på webben samlar vi in uppgifter om namn och e-post. Vi samlar in uppgifterna i syfte att kunna fullfölja de önskemål du som kund har.


2.3.2 Vilken/vilka rättsliga grunder stöder vi behandlingen på?

Uppgifterna behandlas med stöd av det avtal som ingås när du registrerar dig på vår webbplats, där vår behandling är nödvändig för att erbjuda dig de tjänster som registrering innebär och som du efterfrågar/efterfrågat.


2.3.3 Vilka är mottagare av personuppgifterna?

Vid registrering till vårt nyhetsbrev förs namn och e-post över till vårt system för utskick samt vårt administrationssystem. När du som kund kontaktar oss via kontaktformuläret förs inga uppgifter över till tredje part om inget är överenskommet med dig som kund.


2.3.4 Lagringstider

Vi lagrar de aktuella uppgifterna så länge du står kvar som registrerad i våra system. Du kan alltid gå in och avregistrera dig från våra nyhetsbrev. De uppgifter som inkommit i samband med kontaktformulär lagras tills uppdraget anses slutfört.


3. Dina rättigheter som registrerad

Av GDPR följer att du som registrerad har vissa rättigheter som du kan göra gällande i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

3.1 Rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter. Om detta begärs flera gånger har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera din begäran. En begäran kan med fördel ske skriftligen och skickas till oss per post till [email protected]. Vi kan behöva vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos en som begär ett utdrag.


3.2 Övriga rättigheter

Du har även rätt att begära rättning av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter och att framställa begäran om en överföring av dina personuppgifter, dataportabilitet. Vidare har du rätt att till begära en begränsning av en fortsatt behandling av dina personuppgifter samt även begära en radering. Därtill har du alltid möjlighet att invända mot behandlingen.

4. Mottagare av personuppgifter

Vi överför inga personuppgifter annat än vad som framgår under punkt 2 ovan.

5. Överföringar till tredjeland

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES (så kallade tredjeländer).

6. Lagringstider

Tiden under vilken vi lagrar anges i beskrivningarna under punkt 2 ovan.

 

7. Kontaktuppgifter

Företagsakademin FA AB
Org.nummer: 556629-7916
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

076 – 543 89 85
[email protected]